Chính sách bảo mật

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin từ SABA Sports, SABA Sports thu thập thông tin cá nhân chẳng hạn như tên người dùng, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn nhập vào, cũng như hình ảnh đại diện tài khoản của bạn.

SABA Sports sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích nói chung sau đây:

  • Lưu trữ, cho phép bạn sử dụng các tính năng mà SABA Sports cung cấp.
  • Cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất từ bản tin
  • Thông báo cho bạn thông qua email (hoặc các phương thức điện tử khác).
  • Nhằm các mục đích thống kê dữ liệu và mục đích khác được nêu rõ cho bạn tại thời điểm thu thập.

Lưu trữ thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân thành viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website SABA Sports trong suốt thời gian là thành viên trên SABA Sports.

Ngay cả khi bạn xóa tài khoản (nếu có) dữ liệu đó vẫn có thể được lưu trữ.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Ngưởi dùng và thành viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị website SABA Sports
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website SABA Sports
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

Quảng cáo của bên thứ ba

SABA Sports hiển thị các quảng cáo được lựa chọn trên thông tin cá nhân. SABA Sports không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo.

Tuy nhiên, bằng việc tương tác với hoặc xem quảng cáo, bạn chấp thuận khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo.

Chúng tôi cũng có thể quảng cáo đến bạn thay cho một hoặc nhiều bên thứ ba, nhưng trong trường hợp làm như vậy chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn hoặc thông tin cá nhân khác với các bên thứ ba đó.

Bảo mật và An ninh

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an ninh tiêu chuẩn hợp lý, chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi không thích hợp.

Chỉ bạn và chúng tôi mới có thể nhìn thấy dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và bằng phương thức khác theo quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn đồng ý giữ bảo mật (các) mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, hoặc để cho mật khẩu bị tiết lộ.

SABA Sports có biện pháp bảo vệ tuân thủ các quy định để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, truyền tải dữ liệu qua internet không được đảm bảo bảo mật 100%.

Do đó, SABA Sports không thể đảm bảo hoặc cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới SABA Sports.

Cụ thể, bằng việc truy cập và sử dụng dịch vụ, bạn tự chịu rủi ro và có trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và đảm bảo rằng máy tính của bạn không có tất cả các loại mã độc hại, phần mềm gián điệp, virút, Trojan, v.v. mà có thể theo dõi bất kỳ dữ liệu bạn nhập vào dịch vụ, bao gồm địa chỉ email và thông tin liên quan đến tài khoản. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng không tuân thủ theo phần này.

Để liên hệ với SABA Sports Việt Nam (SABAvn.com), vui lòng gửi email theo địa chỉ: info@sabavn.com

Trân trọng!

Đội ngũ quản trị viên SABA Sports